Kitüntetésekkel indult az újabb tanév Józsefvárosban

Javító vizsgák időpontjai
2019-07-17
Kedves Losis…
2019-09-04
Javító vizsgák időpontjai
2019-07-17
Kedves Losis…
2019-09-04

Kitüntetésekkel indult az újabb tanév Józsefvárosban

forrás: jozsefvaros.hu

Tanévnyitó ünnepségen köszöntötte Józsefváros önkormányzata kerületünk nevelési-oktatási intézményeinek vezetőit és munkatársait a Losonci Téri Általános Iskolában szeptember 2-án. A rendezvényen átadták a Pedagógus szolgálati emlékérmeket és a Hűségjutalom okleveleket. „A tanárok teljesítményén a gyermekek jövője múlik. Büszkék vagyunk a józsefvárosi nevelési és oktatási intézményekre, nevelőinkre, pedagógusainkra, akik kitűnően helyt állnak feladataikban. Kitartó, áldozatos munkájuk az épülő gyermekbarát város szíve-lelke” – emelte ki köszöntőjében Sára Botond polgármester.

A 2019/2020-as tanév első napján köszöntötte kerületünk vezetése a Józsefvárosban tevékenykedő pedagógusokat.

A hagyományokhoz híven ezen a napon kerültek átadásra a pályájukat záró, nyugdíjba vonuló nevelők részére a Pedagógus szolgálati emlékérmek, valamint a Hűségjutalom oklevelek azok számára, akik 20, 30, 40 illetve 50 éve végeznek áldozatos munkát a józsefvárosi óvodákat és iskolákat látogató gyermekek nevelésében és oktatásában.

Magas színvonalú oktatás

A Losonci Téri Általános Iskola diákjainak verses-zenés műsora után Sára Botond polgármester köszöntötte Józsefváros oktatási intézményeinek vezetőit és munkatársait.

A polgármester kiemelte, hogy a tanárok teljesítményén múlik a gyermekek jövője. Hozzátette: Józsefváros büszke a kerületi intézmények nevelőire, pedagógusaira, akik kitűnően helyt állnak feladataikban, így a józsefvárosi óvodák és iskolák magas színvonalat képviselnek mind a tanításban, mind a nevelésben. Ehhez az önkormányzat megad minden tőle telhető segítséget, hiszen együtt könnyebben elérhetők a közös célok – hangsúlyozta Sára Botond.

Cél a gyermekbarát város

„Tervünk, hogy Józsefváros a következő években gyermekbarát város legyen. Az idősbarát és családbarát város elismerést már korábban megkaptuk, mégis úgy gondolom, hogy akkor lesz igazán családbarát a kerület, ha a gyermekek még nagyobb biztonságban és otthon érzik itt magukat. Ha a gyermekek boldogok, az kivetül a szülőkre és a nagyszülőkre is”­­­­­­– fejtette ki a polgármester.

Szerinte a gyermekbarát város jelleg erősítéseként kiemelt jelentősége van a környezettudatosságra nevelésnek, ugyanakkor a kerület kulturális, egészségügyi és sportszolgáltatásainak folyamatos fejlesztésére.

Mint mondta: az óvoda-, iskola-, tornacsarnok és sportudvar felújítások, a bölcsődei férőhelyek bővítése, a rend- és a köztisztasági helyzet javítása pedig mind azt a szándékot segítik, hogy Józsefváros továbbra is a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete legyen.

A kerület példaképei

Józsefváros nem indulhatott volna el a változás útján a kerület nevelői, pedagógusai nélkül, akiknek kitartó, áldozatos munkája az épülő gyermekbarát város szíve-lelke – emelte ki Sára Botond. Mint mondta: az ő munkájuk is hozzásegítette a kerületet, hogy „nyóckerből” Józsefváros váljon. A polgármester végül gratulált a kitüntetetteknek, akik példaképként állhatnak mindannyiunk előtt, ugyanakkor köszönetét fejezte ki Józsefváros nevelőinek, pedagógusainak, akiknél a józsefvárosi diákok a legjobb kezekben vannak.

Az eseményen részt vett Sántha Péterné alpolgármester és Zentai Oszkár az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült:

Dányiné Szabó Erzsébet a Losonci Téri Általános Iskola tanára

Zsóka néni a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központból érkezett a Losonci iskolába. Magyar tanárként és napközi-vezetőként is lelkiismeretesen dolgozott. Fejlesztő munkájának köszönhetően több tanuló ért el jobb eredményt. A tanulásban megmutatta a szépséget, az olvasásra, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelt.

Kővári Tünde a Losonci Téri Általános Iskola tanára

Kővári Terézia Tünde 2006-tól dolgozik a Losonci Téri Általános Iskola felső tagozatának tanáraként. Osztályait biológiára, rajz és vizuális kultúrára, a természet szeretetére tanítja. Osztályfőnöki munkáját is lelkiismeretesség jellemzi. Iskolán kívüli programokat, táborokat szervez tanítványainak. Pályázatok által támogatott projektekben támaszkodhatunk kreativitására, tehetségére.
Növendékei tanításában rendkívül igényes , figyelemreméltó eredményeket ért el a hátrányos helyzetű vagy éppen sajátos nevelési igényű tanulók képzésében.

Hollikné Lukács Marianna, a Gyerek-Virág Tagóvoda óvodapedagógusa

1984-től dolgozott a VIII. kerület óvodáiban. Tevékenységét mindvégig az innovációs törekvés és igényesség jellemezte, melyet számos szakmai továbbképzés sikeres elvégzésével és az ott tanultak mindennapi életbe való beépítésével bizonyított. A gyermekek nevelését töretlen hittel, szakmai alázattal, tenniakarással végezte. Mind a kollégákkal, mind a szülői közösséggel jó kapcsolatot alakított ki. Kiváló szervező, értékteremtő tevékenységével megbecsült, kedvelt tagja nevelőtestületének.

Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya, a Gyerek-Virág Tagóvoda óvodapedagógusa

Óvodapedagógusi pályáját Józsefvárosban kezdte és 44 év után itt is fejezte be.
Megbízható, pontos, önmagával és másokkal szemben is magas mércét felállító kolléga, aki a munkája minden területén igényes. Pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása példaértékű volt. Munkáját az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemezte.

Rózsa Jánosné, a Katica Tagóvoda óvodapedagógusa

1980-óta nevelt óvodáskorú gyermekeket. Soha nem felejtette el, hogy gyökerei a magyar népi hagyományokhoz kötődnek, ezért munkája során mindig fontosnak és elengedhetetlennek tartotta, hogy innen merítsen ihletet és energiát pedagógusi munkájához. Intézményi és kerületi szinten egyaránt a néphagyományokon alapuló értékorientált hagyományápoló tevékenységeket szervezett és vezetett.

Bulka Istvánné, a Napsugár Tagóvoda óvodapedagógusa

1999-től volt az intézmény munkatársa. Nagy szeretettel foglalkozott a hozzá járó gyermekekkel, rendkívüli érzékenységgel kezelte a hátrányos helyzetből adódó nehézségeket. A gyermekek jó tulajdonságaikra összpontosított, abban erősítette őket. Elkötelezetten képviselt olyan hagyományos értékeket, mint a könyv, a makulátlan színházi, a zenei élmények.

Kulima Magdolna, a Pitypang Tagóvoda óvodapedagógusa

Óvodapedagógusként 40 évet töltött a gyermekek gondozásával, nevelésével. Jó kedélyű, tréfálkozó óvónőnek ismerték meg kolléganői és a gyermekek is. Könnyen megtalálta a hangot gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt. Több éven át segítette a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztését, saját szervezésű mozgásos foglalkozások vezetésével.

Váradiné Orosz Ágnes, a Pitypang Tagóvoda óvodapedagógusa

Óvodapedagógusi munkáját 40 éven keresztül nagyfokú gyermekszeretet és hivatástudat jellemezte. Szakmai munkáját lelkiismeretesen, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, példamutatóan végezte. Több éven keresztül gyermekvédelmi felelősként, majd munkaközösség vezetőként segítette a rászoruló gyermekeket, családokat. 2008-tól pedig óvodavezetőként szervezte, irányította a szakmai munkát a Pitypang Napközi Otthonos Óvodában. Tagóvoda-vezetőként is nagy odaadással segítette az óvoda bővítését, építését, költöztetését, a gyermekek mindennapjainak, programjaiknak szervezését.

Bán Katalin, a Százszorszép Tagóvoda óvodapedagógusa

Hivatástudat, elkötelezettség és a gyerekek iránti végtelen szeretet és tisztelet jellemzi. Változatos módon, a csoport és egyes gyermekek igényeihez igazodva szervezte a mindennapok tudatos, pedagógiai és nevelői tevékenységét, biztosítva a gyermekek egyéni képességeinek kiaknázását, személyiségének megfelelő fejlődését.

Nagyné Fodor Ilona, a Százszorszép Tagóvoda óvodapedagógusa

Több mint 30 éve, hogy Józsefvárosban dolgozik. Gondoskodó figyelmével, pozitív kisugárzásával a gyerekek számára érzelmi, biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkört teremtett a csoportokban. Tudatosan felvállalja a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek segítését, nevelését. Kiemelten fontos számára, hogy a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekeket segítse hátrányaik leküzdésében, felzárkóztatásukban.

Hargitai Gáborné, a Várunk Rád Tagóvoda óvodapedagógusa

A folyamatos megújulás szakmai életútjában nyomon követhető. Pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismereteit tanfolyamokon, továbbképzéseken bővítette. Óvodai gyakorlatában érvényesült a játékosság, a korszerű mozgásprogram, megvalósította az egyéni képességfejlesztést. Mindig a gyermek egyéni érzelmei és adottságai határozták meg, hogy milyen pedagógiai módszerrel hozza létre közvetlen kapcsolatát a gyermekkel.

Göbölös Szilvia, a Virágkoszorú Tagóvoda óvodapedagógusa

A nevelőtestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett egyéniségeként látta el vezető helyettesi feladatait is. Számtalan továbbképzésen vett részt, ahol frissítette tudását, a minőségi munkára törekedve tartott lépést a szakmai változásokkal. Fejlett empatikus készségének és érzelmi intelligenciájának köszönhetően, melyek mindig igazságérzettel párosultak, mindig a gyermekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak.

Mendölyné Kiss Cecília a Józsefvárosi Zeneiskola tanára

A szolfézstanárnő kiváló szakmai-pedagógiai felkészültséggel és tudással rendelkezik, melyet a növendékeinek képzésére, képességfejlesztésére fordít. Az általa létrehozott „Cincogda” kamaraegyüttes segítségével megismertette a gyerekekkel a közös muzsikálás élményét.

20 éves hűségjutalomban részesült:

Ambróziné Nagy Ilona a Virágkoszorú Tagóvoda óvodapedagógusa
Ammerné Dankó Melinda a Gyerek-Virág Tagóvoda dajkája
Balogh Sándorné a Virágkoszorú Tagóvoda dajkája
Borkáné Zord Andrea a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanára
Demlyén Krisztina a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola cimbalom és szolfézstanára
Gálné Baranya Hajnalka a Várunk Rád Tagóvoda dajkája
Kovácsné Ferenczi Zsófia a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanára
Lengyel Emília a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanítója
Liszkóné Szabó Csilla Napsugár a Tagóvoda óvodapedagógusa
Mészárosné Herczeg Ildikó a Napraforgó Székhelyóvoda pedagógiai asszisztense
Oláhné Kovács Anna a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára
Ondréné Kuli Ágnes a Napraforgó Székhelyóvoda óvodatitkára
Sade Alexanderné Székely Zsófia a Budapest VIII. Kerületi Németh László Általános Iskola tanítója
Schmalné Dunay Noémi a Budapest VIII. Kerületi Németh László Általános Iskola tanítója
Simon Attiláné a Katica Tagóvoda óvodapedagógusa
Szendreiné Erős Hajnalka a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítója
Szikora Zoltánné a Várunk Rád Tagóvoda óvodapedagógusa
Tímár László a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára
Varga Ferenc a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára

30 éves hűségjutalomban részesült:

Bódi Andrea Enikő a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára
Fegyver Ilona a Losonci Téri Általános Iskola tanára
Nagyfiné Varga Mónika a Százszorszép Tagóvoda
Takács Leonóra a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanítója
Téglási Eleonóra a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tanára

40 éves hűségjutalomban részesült:

Barna Éva a Virágkoszorú Tagóvoda óvodapedagógusa